Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Poszukiwany pracownik ds. wdrażania i promocji LSR - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Poszukiwany pracownik ds. wdrażania i promocji LSR

Utworzono .

 

leader2.pngZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, ogłasza NABÓR Na WOLNE STANOWISKO PRACY ds. promocji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego. TERMIN składania dokumentów mija 20 lipca 2011 roku.

1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i  życiorys zawodowy – curriculum vitae

2) kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

4) referencje

5) oryginał kwestionariusza osobowego

6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu, pokój 29, 25 lub pocztą na adres:

Stowarzyszanie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD,

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40,

82-300 Elbląg

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ds. promocji i wdrażania LSR”,

w terminie do 20 lipca 2011 roku (decyduje data doręczenia). Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na tablicy informacyjnej Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu przy ulicy Jana Amosa Komeńskiego 40.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko pracy dokona Komisja Rekrutacyjna poprzez test wiedzy i umiejętności oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na XI-II-6/2011 posiedzeniu zdecydował o ponownym ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Osoby zainteresowane ciekawą pracą, chcące doskonalić swój warsztat pracy, mające odwagę do podejmowania trudnych i nowych wyzwań, gotowe na ciężką pracę w stowarzyszeniu proszone są o kontakt i składanie aplikacji w terminie do 20 lipca 2011 roku.  W konkursie na wolne stanowisko pracy poza wymaganiami formalnymi (wyższe wykształcenie i roczny staż pracy) przeprowadzany jest test wiedzy i umiejętności związany tematycznie z planowaniem strategicznym metodą LEADER oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji zatrudnienia w LGD.

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie – wyższe

2) Co najmniej roczny staż pracy

3) Predyspozycje osobowościowe – innowacyjność, kreatywność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym pracy w zespole, chęć podnoszenia kwalifikacji, gotowość do samokształcenia.

4) Podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń, w tym przepisów prawa:

a) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766),

b) Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 1989 r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

5) Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, znajomość zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w tym przepisów prawa:

a) Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 98, poz.634 oraz Nr 214, poz.1349; z 2009 r. Nr 20, poz. 105; z 2010 r. Nr 76, poz. 490 oraz Nr 148, poz.993),

b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 roku Nr 103, poz. 659),

c) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868; zm. z 2009 r. Nr 71, poz. 613; z 2010 r. Nr 158, poz. 1067),

d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220, zm. z 2008 r. Nr 156, poz. 974; z 2010 r. Nr 65, poz. 417),

e) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442; zm. z 2008 r. Nr 85, poz. 519; z 2010 r. Nr 129, poz. 867 i Nr 166, poz. 1125),

f) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca  2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883; zm. z 2009 r. Nr 50, poz. 402, z 2010 r. Nr 55, poz. 335),

g) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 822),

h) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 103, poz. 660, Zn. Z 2009 r. Nr 129, poz. 1063, z 2010 r. Nr 153, poz. 1029),

i) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

j)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

k) instrukcji kancelaryjnej.

4. Wymagania dodatkowe

1) Biegła obsługa komputera (Word, Excel, Outlook, programy graficzne, Power Point, generator wniosków).

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) Podstawowe:

a) Promocja i rozpowszechnianie informacji o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD.

b) Udzielanie i propagowanie informacji dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez potencjalnych beneficjentów na projekty / operacje w ramach konkursów zgłaszanych / proponowanych przez LGD.

c) Współudział w organizowaniu i realizacji działań informacyjnych i szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów.

d) Udzielanie pomocy technicznej Radzie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu,

e) Współtworzenie portalu internetowego www.kanal-elblaski-lgd.pl w zakresie informowania o obszarze objętym LSR, realizacją LSR oraz działalności LGD,

f) współtworzenie ulotek, folderów, i innych materiałów promocyjnych o LSR i LGD.

2) Dodatkowe

a) Obsługa komputera (Word, Excel, Outlook, programy graficzne, Power Point, generator wniosków).

b) nawiązywanie kontaktów z innymi LGD w kraju i za granicą.

3) Nieregularne

Pomoc organizacyjna przy realizacji imprez promocyjnych i innych organizowanych przez LGD.

 

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski

Lokalna Grupa Działania w Elblągu

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_00