Spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Elblągu

Utworzono .

Zapraszam na spotkanie informacyjne w ramach projektu "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i nabywanie umiejętności" realizowanego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w partnerstwie z Gminą Elbląg. Spotkanie odbędzie się 8 października 2009 roku w godz. 10:00 - 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85.
W programie przewidziano:
- prezentację Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego - Stanisława Pańczuk prezes LGD;
- plany odnowy miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Jolanta Gadomska - wiceprezes, kierownik Biura;
- lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Serdecznie zapraszam
Stanisława Pańczuk

Turystyka a sieć Natura 2000

Utworzono .

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskich szkoleniach pt.: "Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000". Są to jednodniowe spotkania dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, władz samorządowych oraz pozarządowych organizacji działających w zakresie rozwoju turystyki, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Celem szkoleń jest budowanie pozytywnych relacji między turystyką, a nową formą ochrony przyrody jaką jest Natura 2000.
Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość nabycia podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu europejskiej sieci obszarów Natura 2000 oraz o zasadach ich turystycznego użytkowania.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w Olsztynie 3 listopada 2009 roku. Więcej informacji znajduje się na portalu: www.natura2000.org.pl.
Koordynatorem jest Jolanta Kamieniecka, organizatorem Franciszek Jackl, tel. sekretariatu (InE ) 0-22 851-04-02.

Źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju,
ul. Nabielaka 15, lok. 1,
00-743 Warszawa; www.ine-isd.org.pl

Szkolenie przedstawicieli organu decyzyjnego LGD (rady)

Utworzono .

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Umowa nr BDGzp-2915A-50/09) dwudniowe szkolenia dla członków organów decyzyjnych (Rady) lokalnych grup działania pn.:

"Metodyka pracy organu decyzyjnego (Rady) w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach wdrażania LSR przez LGD"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organów decyzyjnych, po jednej osobie z lokalnej grupy działania. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowej osoby z danej LGD. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu uczestnika oraz osoby dodatkowej jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów dojazdu, dodatkowego noclegu i dodatkowego wyżywienia).

Prosimy o zgłaszanie na poszczególne szkolenia przedstawicieli LGD z określonych województw, przyporządkowanych do konkretnej lokalizacji szkolenia - zgodnie z kolumną "Podział LGD wg województwa".

Więcej informacji znajduje się na stronie www.cdr.gov.pl/krakow

Karty zgłoszeń uczestnictwa należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer 12 424 05 05 w terminie do 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr: 12 424-05-02 lub 20

Dla LGD z województwa warmińsko - mazurskiego szkolenia przewidziane są w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie k.Warszawy w 2 terminach: 03-04 i 05-06 listopada 2009 roku.

LGD nie zwraca członkom Rady kosztów podróży za udział w szkoleniu.

Źródło: www.cdr.gov.pl/krakow

Wnioski na konkursy: odnowa i rozwój wsi, małe projekty

Utworzono .

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu z dniem 5 października 2009 roku złożyło dwa wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzialania "odnowa i rozwój wsi" i tzw.  "małych projektów".

Termin składania wniosków w obu konkursach okreśłono od 2 do 20 listopada 2009 roku.

Miejsce składania wniosków to Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 25.

Limit dostępnych środków w konkursie odnowy wsi wynosi 1.623.000 zł i obejmuje wybór 9 operacji, a w ramach małych projektów limit środków wynosi 854.300 zł na około 43 operacje.

Konkurs wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.warmia.mazury.pl

oraz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD: www.kanal-elblaski-lgd.pl.

Od 8 października 2009 roku przewidziane są spotkania informacyjne i warsztaty oraz doradztwo eksperckie z zakresu LSR, odnowy wsi i małych projektów.

S.Pańczuk

Zmiana umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Utworzono .

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju została zmieniona 5 października 2009 roku. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej LGD, harmonogramu ogłaszania konkursów i kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015. Ponadto zadania zastąpiono zakresem przedsięwzięć i uprawnionymi beneficjentami.

Zaproponowane zmiany LSR zostały wypracowane podczas warsztatów szkoleniowych 4 września 2009 roku i przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2009 roku.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ułatwią ogłoszenie konkursów, wybór i ocenę operacji w ramach "odnowy wsi" i tzw. "małych projektów" realizowanych poprzez oś IV LEADER.

S.Pańczuk