Zmiana miejsca spotkania informacyjego o LGD i LSR

Utworzono .

Uleglo zmianie miejsce planowanego spotkania informacyjnego o LGD i LSR w Pasłęku 21 października 2009 roku z Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego na Galerię Pasłęckiego Ośrodka Kultury, godz. 13:30 do 17:00.

Program spotkania pozostaje bez zmian:

1. Prezentacja LGD i LSR - Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

2. Plany Odnowy Miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi PROW - Jolanta Gadomska - kierownik Biura, wiceprezes LGD.

3. Lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Spotkanie informacyjne jest realizowane w ramach projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności", finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskeigo Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER.

Serdecznie zapraszam S.Pańczuk

Lista kandydatek na wolne stanowisko pracy w LGD

Utworzono .

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, przyjętym uchwałą Nr XVIII/1/1/2009 Zarządu Stowarzyszenia z 26 stycznia 2009 roku, stanowiącym  załącznik do umowy na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, ogłaszam listy kandydatek, spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno - biurowych.

Załącznik Nr 4/1/2009 do Regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu

Lista kandydatów spelniajacych formalne wymagania w I naborze na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-biurowych
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Diana Angelika Ścibek
Janów , gm. Elbląg
2. Katarzyna Zawadyl  Elbląg


Elbląg, 19 października 2009 roku    Stanisława Pańczuk
/data i podpis osoby upoważnionej/

Posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

W programie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przewidzianego na 26 października 2009 roku w Karnitach - Zamek (Gmina Miłomłyn) na godz. 10:00 (poprzedzające warsztaty z motywowania i komunikacji w grupie) przewidziano podjęcie uchwał w sprawie:

1. Podpisania porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur.

2. Regulaminu Pracy Zarządu.

3. Informacji z dotychczasowej działalności stowarzyszenia i planu pracy do końca 2009 roku.

4. Planu pracy Zarządu na 2010 rok.

5. Planu pracy Walnego Zebrania Członków na 2010 rok.

S.Pańczuk

Spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Miłomłynie

Utworzono .

Podczas spotkania informacyjnego o Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupie Dzialłania obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego 16 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłomlynie przedstawiono:

- produkty turystyczne wypracowane podczas szkoleń w Schemacie II Programu Pilotażowego LEADER+ oraz inne zadania związane z turystyką wraz z wnioskami wynikajacymi z ich realizacji  (prezentacja Stanisławy Pańczuk, prezesa LGD Kanału Elbląskiego);

- podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych z omówieniem cech statutu, praw i obowiązów członków stowarzyszeń i fundacji (prezentacja Pawła Kulasiewicza) ze Stowarzyszenia Elbląg Europa prowadzącego Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu;

- cele i metody tworzenia planów odnowy miejscowości (prezentacja Jolanty Gadomskiej, wiceprezesa LGD Kanału Elbląskiego).

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Gmina Miłomłyn.

Kolejne spotkanie informacyjne o LGD i LSR, z inicjatywy Gminy Pasłęk, odbędzie się w  21 października 2009 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, od godz, 13:30.

2009.10.16_3_Miłomlyn_Zakładanie_organizacji_pozarządowych_PK

Serdecznei zapraszam S.Pańczuk

Zarządzanie projektami kulturalnymi - szkolenie

Utworzono .

 

Zamieszczam zaproszenie na szkolenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS dotyczące zarządzania projektami kulturalnymi:
"Serdecznie zapraszam na szkolenie "Zarządzanie projektami kulturalnymi" organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Siecią SPLOT, które odbędzie się 4-5 listopada 2009 roku, w godzinach od 9.00 do 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim, na ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie.