Posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_2010.06.22_zarzd.jpg

Podczas trzeciego posiedzenia Zarządu II kadencji, które odbyło się 28 września 2010 roku podjęte zostały decyzje w sprawie:

1. Konieczności wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie:

 • harmonogramu ogłaszania konkursów na tzw. "małe projekty" - w 2010 roku oraz "tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - w 2011 roku,
 • przesunięcia limitu dotacji z "małych projektów" na "tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "różnicowanie działalności w kierunkach nierolniczych",
 • wprowadzenia zmian w kryteriach oceny projektów, a dotyczących: rezygnacji z lokalnego limitu dotacji i limitu projektów na poszczególne gminy oraz konieczności uzyskania  minimum punktów z oceny Rady LGD,
 • wprowadzenia wskaźników monitoringu LSR.

2. Zmian statutu LGD w zakresie:

 • wysokości zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd bez zgody Walnego Zebrania Członków LGD,
 • rezygnacji z zapisów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wprowadzenia nowych kodów PKD działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

3. Realizacji zadań w ramach funkcjonowania LGD w 2010 roku, tj.:

 • znakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego,
 • wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • produkcji filmu o LGD i LSR,
 • opracowania przewodnika po szlakach rowerowych,
 • wizyty studyjnej LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk,
 • przebiegu rowerowego rajdu gwiaździstego do Markus,
 • opracowania i uruchomienia mapy interaktywnej.

4. Realizacji i planowania zadań w ramach projektów współpracy SZLAK, tj.:

 • I etap projektu współpracy SZLAK: 
  • tworzenie sieci szlaków rowerowych poprzez wytyczenie łącznikowych szlaków rowerowych 5 LGD i konsultacje społeczne ich przebiegu
  • opracowanie dokumentacji organizacji ruchu dla wytyczonych odcinków szlaków,
  • szkolenie znakarzy - opiekunów szlaków rowerowych,
  • opracowanie i wydanie katalogu bazy noclegowo-gastronomicznej 4 LGD.
 •  II etap projektu współpracy SZLAK:
  • znakowanie 300 km szlaków rowerowych 5 LGD, w tym 40 przez LGD KE,
  • opracowanie przewodnika po szlakach rowerowych 5 LGD,
  • opracowanie mapy drukowanej i interaktywnej 5 LGD,
  • organizacja rowerowego rajdu gwiaździstego  5 LGD.
 • III etap przegotowanie projektu współpracy SZLAK:
  • tworzenie sieci LGD wokół Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1

5. Wniosku aplikacyjnego na lata 2011-2015 obejmującego następujące zadania:

 • prowadzenie i aktualizcja strony internetowej www.kanal-elblaski-lgd.pl,
 • dodruk publikacji: Historie i uroda obszaru Kanału Elbląskiego, przewodnik Szlakiem Pocztyliona, pocztówki, przewodnik i mapa po Krainie Kanału Elbląskiego,
 • opracowanie i druk katalogu 400 obiektów oznakowanych przez LGD i 11 gmin,
 • wykonanie 11 tablic wielkogabarytowych o atrakcjach turystycznych 11 gmin,
 • imprezy integracyjno-promocyjne: rajdy, maratony, festyny,
 • szkolenia i warsztaty beneficjentów operacji realizowanych poprzez oś IV LEADER.

6. Planu pracy LGD w IV kwartale 2010 roku, w tym:

 • posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków,
 • ogłoszenia konkursu na operacje w tzw. "małych projektach".

7. Przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia.

S.Pańczuk