Nabór wniosków odnowy wsi w Urzędzie Marszałkowskim

Utworzono .

W dniu 12 stycznia 2010 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził uchwałą nr 2/15/10/III ogłoszenie o terminie drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” w dniach 1 - 26 lutego 2010 roku.
Wnioski można składać bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, III piętro, pokój 404.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  zaprasza do składania w terminie od 1 do 26 lutego 2010 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Podmioty uprawnione do składania wniosków, zakres kosztów kwalifikowalnych operacji oraz poziom dofinansowania w ramach powyższego działania wskazane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na portalu Wrota Warmii i Mazur.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określony został w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 38 poz. 220 oraz Dz.U. nr 156 poz. 974).

Informacja o kryterium regionalnym

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania oraz wykaz niezbędnych załączników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Wnioski i instrukcje

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” upływa dnia 26 lutego 2010 r. o godzinie 15.00

Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie przyznania pomocy.

Szczegółowe informacje na temat ww. działania oraz zasad składania wniosków udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 453) oraz pod numerem telefonu 089 521-92-50 oraz 089 521-92-75.
Źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl