O Krainie Kanału Elbląskiego raz jeszcze...

Utworzono .

KKE mapaStanisława Pańczuk

O Krainie Kanału Elbląskiego raz jeszcze…

Kraina Kanału Elbląskiego to umowny obszar wokół Kanału Elbląskiego, którego granice wyznaczają miasta ELBLĄG, OSTRÓDA i IŁAWA oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Małdyty, Miłomłyn, Ostróda, Iława, Zalewo.

Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego wyznaczają 23 obiekty hydrotechniczne w granicach ww. 13 jednostek samorządowych. Obiekty hydrotechniczne Szlaku Kanału Elbląskiego to:

 1. Port Morski w Elblągu
 2. Przystań żeglugi pasażerskiej z mostem zwodzonym w Elblągu
 3. Most zwodzony w Szopach Elbląskich
 4. Baza rybacka Polskiego Związku Rybackiego w Węglach-Żukowie
 5. Stacja pomp nr 72 i punkt widokowy w Dłużynie
 6. Pochylnia Całuny
 7. Pochylnia Jelenie
 8. Pochylnia Oleśnica
 9. Pochylnia Kąty
 10. Pochylnia Buczyniec i pomnik Jacoba Georga Steenkego
 11. Izba Historii Kanału Elbląskiego
 12. Zajazd pod Kłobukiem
 13. Ceglany most nad Kanałem Elbląskim i budynek mieszkalny Steenkego w Małdytach
 14. Śluza Miłomłyn i rozgałęzienie Kanału Elbląskiego
 15. Port na Jeziorze Drwęckim i przystań ŻOE w Ostródzie
 16. Suchy dok w porcie zimowym w Ostródzie
 17. Tunel wodny w Starych Jabłonkach
 18. Nasyp i droga wodna na Jeziorze Karnickim
 19. Most drewniany w Mozgowie
 20. Most betonowy na Kanale Dobrzyckim
 21. Wyspa Wielka Żuława na Jezioraku
 22. Port śródlądowy w Iławie
 23. Elektrownia wodna na rzece Iławce

Ważną rolę w Krainie Kanału Elbląskiego odgrywają cieki i zbiorniki wodne spięte systemem wodnym Kanału Elbląskiego.

Kanał Elbląski to istota Krainy Kanału Elbląskiego o ogromnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki turystycznej.

Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zabiega o wpis Kanału Elbląskiego na polską Listę informacyjną UNESCO. Wpis na listę UNESCO wymaga przygotowania na przyjęcie zwiększonej liczby turystów.

W związku z tym powstaje koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania. Łączy się w niej wiedzę z przeszłości i wiedzę z różnych dziedzin.

Samorządy gmin skupione wokół osi Kanału Elbląskiego od lat starają się o rozwój turystyczny tego obszaru, i tak:

20 października 1997 roku powołano Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, który obecnie skupia 11 samorządów. To właśnie samorządy rozpoczęły współpracę na rzecz rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego.

28 sierpnia 2002 roku w Pasłęku zawarto porozumienie o współpracy na rzecz opracowania „Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

W roku 2000 powstała Koncepcja zagospodarowania turystycznego strefy Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Tom II: Założenia strategiczne, opracowana przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

W roku 2004 opracowano Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2013, zaktualizowany w 2006 roku. Program ten, opracowany pod patronatem Związku Gmin, pozwolił na sfinansowanie rewitalizacji Kanału Elbląskiego, ale także wiele inwestycji drogowych, środowiskowych i turystycznych oraz promocyjnych.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego, prowadzona w latach 2013-2015, objęła 5 pochylni, 4 śluzy i nasyp na Jeziorze Karnickim.

W latach 2009-2015 zadania w odniesieniu do infrastruktury drogowej, środowiskowej i turystycznej sfinansowano w ramach projektu kluczowego RPO Warmia Mazury pn. Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego Program Rozwoju Turystyki. Kraina wzbogaciła się m.in. o:

OSTRÓDA miasto: stanica, amfiteatr, fontanna, nabrzeże, parkingi, promenada, ścieżki rowerowo-piesze, sanitariaty, monitoring, statki pasażerskie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, drogi, mosty, bojery;

OSTRÓDA gmina: plaże – Kątno, Stare Jabłonki;

MIŁOMŁYN: baza turystyki wodnej;

PASŁĘK-RYCHLIKI: drogi nr 526, 527, powiatowe, gminne, baza Buczyniec, mury obronne i sala widowiskowa w Pasłęku;

ELBLĄG: Ratusz Staromiejski, baza sportów wodnych;

IŁAWA: obwodnica Iławy, nabrzeże, ścieżka rowerowa.

W latach 2008-2016 cztery samorządy: województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, a także Elbląga, realizowały zintegrowany system promocji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego.

W latach 2009-2017 realizowane są zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich Krainy Kanału Elbląskiego, w tym: badania obszaru, kształcenie liderów wiejskich, inwestycje w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjno-kulturalną, tworzenie miejsc pracy, promocję obszaru.

W roku 2014 powstał Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nowa perspektywa 2014-2020.

W roku 2016 powstał Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego opracowany przez prof. Armina Mikosa von Rohrscheidta, w oparciu o który tworzony jest Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego.

17 stycznia 2017 roku partnerzy projektu zintegrowanego systemu promocji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego, zawarli Porozumienia o współpracy. Rolę koordynatora wypracowanej marki przekazali Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Powstaje Koncepcja tworzenia i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich upowszechniania.

Przyjęto rozproszony system i zakres minimum koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego z elementami optymalizacji. Do roli koordynatora należy:

 • oznakowanie obiektów i tras szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego,
 • informowanie i promocja Krainy Kanału Elbląskiego,
 • edukacja społeczeństwa, branży, przewodników i pilotów oraz turystów.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku powołał Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. W jej skład wchodzą specjaliści z zakresu turystyki i promocji, historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, samorządu terytorialnego, branży i organizacji turystycznych oraz przedstawiciele administratora systemu wodnego Kanału Elbląskiego i koordynatora marki Krainy Kanału Elbląskiego. Do zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w zakresie tematyzacji szlaku, tworzenia i rozwoju oraz promocji marki Krainy Kanału Elbląskiego, a także jej komercjalizacji.

Pierwsze spotkanie Rany Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego odbędzie się 24 listopada 2017 roku. Jej tematem będzie:

 • Kanał Elbląski - pomnik dziedzictwa światowego – prof. Stanisław Januszewski
 • Ostródzko-Elbląska Droga Wodna. 20 lat Związku „Gmin Kanałowych” – dr Cezary Wawrzyński
 • Szlak rowerowy Kanału Elbląskiego – Krzysztof Mieczkowski
 • Wyniki prac koordynatora szlaku za 2017 rok – Stanisława Pańczuk

Natomiast 5 grudnia 2017 roku spotykamy się w Pasłęku, aby się zastanowić jak zarobić na turystyce, a 6 grudnia 2017 roku w Elblągu, aby jeszcze raz przedyskutować komercjalizację marki Krainy Kanału Elbląskiego oraz podsumować rok koordynacji.

Stanisława Pańczuk

Elbląg, 22 listopada 2017 roku